بیلبوردهای تهران

[box color="gray" icon="information"]

لیست تابلوهای قابل ارائه در جدول زیر قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک کردن روی نام هر ستون، لیست را بر اساس نام، قیمت و یا ابعاد ترتیب کنید.

همچنین می توانید خیابان یا منطقه مورد نظر خود را جستجو نمایید. به محض تایپ کردن، موارد یافت شده در جدول نمایش داده میشوند.

[/box]

كـدنشـانيمنطقـهموقعیتمساحت (متر مربع)ابعـادتعـرفه ماهیانه (ريال)
A1بزرگـراه مـدرس- مسير شمال به جنوب - ابتدای خیابان آرش3عمودی32( 4/40 × 7/30 )384,000,000
D1بزرگراه مدرس- مسیر شمال به جنوب - صد متر مانده به خروجی صدر3عمودی36( 4 × 9 )432,000,000
A3بزرگـراه مـدرس- مسير جنوب به شمال - بعد از خیابان مطهری6افقي24( 6 × 4 )288,000,000
A4بزرگراه همت- مسير شرق به غرب - بعد از ورودی بلوار آفریقا3افقي90( 6 × 15 )1,080,000,000
B1بزرگراه همت- مسير غرب به شرق - بعد از ورودی بزرگراه چمران3افقي60( 5 × 12 )720,000,000
A27بزرگراه همت- مسير غرب به شرق - سیصد متر مانده به خروجي شريعتي3افقي36( 4 × 9 )432,000,000
A8بزرگراه صـدر- مسير غرب به شرق - سیصد متر بعد از کاوه1افقي32( 4 × 8 )352,000,000
CN6بزرگـراه مـدرس- مسير جنوب به شمال - نرسیده به ورودی صدر3عمودی48( 6/05 × 8/05 )576,000,000
A7بزرگراه صـدر- مسير شرق به غرب - بعد از خیابان قیطریه - تابلوی دوم1افقي24( 3 × 8 )264,000,000
A6بزرگراه صـدر- مسير شرق به غرب - نبش خیابان دستور شمالی1افقي28( 4 × 7 )308,000,000
A10چهارراه پارك وي- ضلع شمال غربي-تابلوی اول1افقي36( 4 × 9 )360,000,000
A11چهارراه پارك وي- ضلع جنوب غربي3افقي18(3 × 6)180,000,000
A12چهارراه پارك وي- مسير شرق به غرب - ابتدای بزرگراه چمران - تابلوي اول1افقي8( 2 × 4 )24,000,000
A13چهارراه پارك وي- مسير شرق به غرب - ابتدای بزرگراه چمران - تابلوي دوم1افقي8( 2 × 4 )24,000,000
A14چهارراه پارك وي- مسير شرق به غرب - ابتدای بزرگراه چمران - تابلوي سوم1افقي8( 2 × 4 )24,000,000
A15چهارراه پارك وي- مسير شرق به غرب - ابتدای بزرگراه چمران - تابلوي چهارم1افقي8( 2 × 4 )24,000,000
B3بزرگراه چمران- مسير جنوب به شمال - نرسیده به پل سئول2افقي60( 5 × 12 )540,000,000
A19بزرگـراه حكيم- مسير غرب به شرق - بعد از بزرگراه یادگار امام - تابلوي اول2افقي75( 5 × 15 )300,000,000
B4بزرگـراه حكيم- مسير غرب به شرق - بعد از بزرگراه یادگار امام - تابلوي دوم2افقي75( 5 × 15 )300,000,000
D2بزرگراه حکیم - مسیر غرب به شرق - بعد از یادگار امام - تابلوی سوم2افقي48( 4 × 12 )300,000,000
A18بزرگـراه حكيم- مسير غرب به شرق - بعد از بزرگراه چمران - جنب پل كارگر6افقي48( 4 × 12 )192,000,000
A20بزرگـراه رسالت- مسير شرق به غرب - ابتدای ورودی شهید عراقی4افقي40( 4 × 10 )240,000,000
D3بزرگراه حکیم- مسیر شرق به غرب - مقابل پارک پردیسان - تابلوی پنجم4افقي48( 4 × 12 )192,000,000
D4بزرگراه حکیم- مسیر شرق به غرب - قبل از خروجی یادگار امام - تابلوی ششم4افقي75( 5 × 15 )300,000,000
A16بزرگراه امام علي- مسير شمال به جنوب - بعد از خروجی حسین آباد - تابلوي دوم4عمودی40( 8 × 5 )140,000,000
A22اتوبان تهران كرج- مسير شرق به غرب - اولین تابلو - وجه شرقی5افقي70( 7 × 10 )225,000,000
A24جاده دماوند- مسير شرق به غرب - ابتدای خروجی بابائی غرب4افقي119( 8 × 15 )416,500,000
A21بزرگراه كردستان- جنوب به شمال - صد متر مانده به خروجی همت شرق6افقي40( 5 × 8 )280,000,000
B5بزرگراه کردستان- مسیر جنوب به شمال - ضلع شمال شرقی پل همت6افقي51/24( 4/20 × 12/20 )288,530,000
D5بزرگراه يادگار امام- مسير شمال به جنوب - قبل از خروجی حکیم2افقي48( 4 × 12)279,125,000
B6بزرگراه يادگار امام- مسير شمال به جنوب - ابتدای خیابان تیموری2افقي70/4( 4/10 × 8/86 )246,400,000
D6بزرگراه یادگار امام- مسیر جنوب به شمال - بعد از خروجی همت2افقي48( 4 × 12 )279,125,000
A23بزرگراه آزادگان- مسير شمال به جنوب - بعد از خروجی سعیدی غربیافقي48( 4 × 12 )96,000,000
D7بزرگراه آزادگان- مسيرغر ب به شرق - بعد از پل شهید بروجردی - تابلوی اولعمودی40( 5 × 8 )80,000,000
D8بزرگراه آزادگان- شرق به غرب- بعداز شهرک بروجردی - تابلوی دومعمودی40( 5 × 8 )80,000,000
D9بزرگراه آزادگان- مسيرشرق به غرب- بعداز شهرک بروجردی - تابلوی سومعمودی40( 5 × 8 )80,000,000
D10بزرگراه آزادگان- مسيرشرق به غرب- بعداز شهرک بروجردی - تابلوی چهارمعمودی40( 5 × 8 )80,000,000
D11بزرگراه آزادگان- شرق به غرب- بعداز شهرک بروجردی - تابلوی پنجمعمودی40( 5 × 8 )80,000,000
D12بزرگراه آزادگان- مسيرشرق به غرب-نبش خیابان رجایی - تابلوی ششمافقي40( 5 × 8 )80,000,000
B7الهيـه- خيابان شريفي منش- نبش خيابان خزر1افقي9( 3 × 3 )99,000,000
A30خيابان فرشتـه- مسير شرق به غرب - روبروی خیابان امین - جنب خیابان چناران1افقي15( 3 × 5 )165,000,000
A31خيابان فرشتـه- مسير شرق به غرب - ابتدای خیابان نیلوفر1عمودی15( 5 × 3 )165,000,000
A29تقاطع خيابان كامرانيه و بلوار اندرزگو - ضلع شمال شرقی1عمودی15( 5 × 3 )180,000,000
A32كامرانيه شمالي- مسير جنوب به شمال - ابتدای خیابان فرمانیه1عمودی15( 5 × 3 )180,000,000
B8خیابان کامرانیـه- بلوار اندرزگو - مسیر شرق به غرب - ابتدای خیابان علوی1عمودی15( 5 × 3 )180,000,000
A28خيابان شريعتي- روبروي خيابان پل رومي1افقي12( 2 × 6 )144,000,000
A33محلـه دروس- ميدان هدايت - ضلع شمال غربی3عمودی15( 3/5 × 4/3 )135,000,000
A42چهارراه جهان کودک- ضلع جنوب غربی3افقي12( 3 × 4 )144,000,000
A43خ ملاصدرا- مسير شرق به غرب- حد فاصل بزرگراه کردستان و شيراز - تابلوي دوم3افقي15( 3 × 5 )105,000,000
B10ميدان آرژانتين- ضلع جنوب غربي6افقي16( 3/2 × 5 )128,000,000
B11خيابان آفريقا- مسير جنوب به شمال - نبش خیابان ستاری - ضلع شمال غربي3عمودی18( 6 × 3 )126,000,000
C1شهرک غرب- میدان صنعت- ضلع شمالی2افقي120( 40 × 3 )720,000,000
A38خيابان وليعصر- نرسيده به خيابان ميرداماد - نبش کوچه لیدا - تابلـوي اول3افقي6( 3 ×2 )15,000,000
A39خيابان وليعصر- نرسيده به خيابان ميرداماد - نبش کوچه لیدا - تابلـوي دوم3افقي6( 3 ×2 )15,000,000
A40خيابان وليعصر- نرسيده به خيابان ميرداماد - نبش کوچه لیدا - تابلـوي سـوم3افقي6( 3 ×2 )15,000,000
B12سعادت آباد- ميدان كاج- ضلع جنوب غربي2افقي15( 3 × 5 )150,000,000
A44ميدان پونك- ضلع جنوب شرقي - تابلـوي اول2افقي8( 2 × 4 )16,000,000
A45ميدان پونك- ضلع جنوب شرقي - تابلـوي دوم2افقي8( 2 × 4 )16,000,000
A46ميدان پونك- ضلع جنوب شرقي - تابلـوي سـوم2افقي8( 2 × 4 )16,000,000
A35خيابان وليعصـر- تقاطع خيابان بهشتي - ضلع غربی6افقي30( 4 × 7/5 )300,000,000
B13تقاطع خيابان وليعصر و خيابان بهشتي - ضلع شمال شرقی6عمودی183( 2 × 3 )15/000/000
B13تقاطع خيابان وليعصر و خيابان بهشتي - ضلع شمال شرقی6عمودی183( 2 × 3 )15/000/000
B13تقاطع خيابان وليعصر و خيابان بهشتي - ضلع شمال شرقی6عمودی183( 2 × 3 )15/000/000
B14خیابان مطهری- مسیر غرب به شرق - خروجی خیابان پارسا6افقي18( 3 × 6 )108,000,000
A50تقاطع خيابان مطهري و ميرزاي شيرازي - ضلع شمال غربی6افقي453 ( 3 × 5 )225,000,000
B15تقاطع خيابان مفتح و طالقاني - ضلع جنوب شرقی7عمودی12( 4 × 3 )84,000,000
A37خيابان وليعصر- تقاطع طالقاني - ضلع شمال غربی - تابلـوي دوم6افقي7( 2/1 × 3/33 )17,500,000
A53تقاطع بلـوار كشاورز و خيابان 16 آذر6افقي8( 2 × 4 )16,000,000
A41خيابان جمهوري- بعد از خيابان وليعصر - جنب دانشگاه شاهد11عمودی15( 5 × 3 )150,000,000
A47تقاطع خيابان ستارخان و شادمان- ضلع شمالي2عمودی24( 6 × 4 )120,000,000
A49خيابان آزادي- نبش شهيد جواد اكبري - ضلع شمال غربی - جنب پل عابـر پيـاده2عمودی24( 6 × 4 )96,000,000
A48خيابان سعـدي- ابتداي خيابان اكبـاتـان12عمودی15( 5 × 3 )120,000,000
B16ميدان آزادي- ابتداي جاده مخصوص - جنب ترمینال غرب5افقي15( 3 × 5 )105,000,000
E6بزرگراه همت - مسیر شرق به غرب - پیشانی پل سواره رو ستاری
افقي54( 3 × 18 )432,000,000
E1بزرگراه چمران - مسیر شمال به جنوب - پیشانی پل مکانیزه عابر پیاده مدیریت
2افقي29/52( 2/4 × 12/3 )280,440,000
E2بزرگراه چمران - مسیرجنوب به شمال - پیشانی پل مکانیزه عابر پیاده مدیریت
2افقي43/05( 3 × 14/35 )322,875,000
E3بزرگراه چمران - پیشانی غربی پل مکانیزه عابر پیاده - (خروجی پل مدیریت به چمران جنوب)
2افقي64/8( 2/4 × 27 )388,800,000
E4بزرگراه حکیم - مسیرشرق به غرب - پیشانی پل سواره روکارگر4افقي60( 3 × 20 )240,000,000
E5بزرگراه حکیم - مسیرغرب به شرق - پیشانی پل سواره روکارگر4افقي60( 3 × 20 )240,000,000
E7بزرگراه نواب - مسیر شمال به جنوب - بعد از خیابان بریانک -پیشانی پل عابر پیادهافقي78/8 (2 ×39/4)300,000,000
E8بزرگراه نواب - مسیر جنوب به شمال - بعد از خیابان صفدری - پیشانی پل عابر پیادهافقي75( 3 × 25 )275,800,000
E9خیابان ستارخان - مسیر غرب به شرق
پیشانی پل عابر پیاده - بعداز خیابان شهر آرا
افقي30
( 3 × 10 )
120,000,000
افقي42( 3 × 14 )
126,000,000
  1. بابت تبلیغ محصولات ­خارجي 50 درصد به مبلغ اجاره اضافه مي شود.
  2. ماليات بر ارزش افزوده به مبلغ اجاره اضافه مي شود.
  3. هزينه طراحي، چاپ ­و نصب جدا­گانه محا­سبه می گردد.
  4. جهت آگاهي از اطلاعات رزرواسيون با شماره تلفن 22175300 و یا 09123172590 تماس حاصل فرماييد و یا از فرم زیر استفاده نمایید.
کسب اطلاعات بیشتر درباره تابلوها
  1. (required)
  2. (valid email required)