بیلبوردهای تهران

لیست تابلوهای قابل ارائه در جدول زیر قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک کردن روی نام هر ستون، لیست را بر اساس نام، قیمت و یا ابعاد ترتیب کنید.

همچنین می توانید خیابان یا منطقه مورد نظر خود را جستجو نمایید. به محض تایپ کردن، موارد یافت شده در جدول نمایش داده میشوند.

كـدنشـانيمنطقـهموقعیتمساحت (متر مربع)ابعـادتعـرفه ماهیانه (ريال)
A1بزرگـراه مـدرس- مسير شمال به جنوب - ابتدای خیابان آرش3عمودی32( 4/40 × 7/30 )384,000,000
D1بزرگراه مدرس- مسیر شمال به جنوب - صد متر مانده به خروجی صدر3عمودی36( 4 × 9 )432,000,000
A3بزرگـراه مـدرس- مسير جنوب به شمال - بعد از خیابان مطهری6افقي24( 6 × 4 )288,000,000
A4بزرگراه همت- مسير شرق به غرب - بعد از ورودی بلوار آفریقا3افقي90( 6 × 15 )1,080,000,000
B1بزرگراه همت- مسير غرب به شرق - بعد از ورودی بزرگراه چمران3افقي60( 5 × 12 )720,000,000
A27بزرگراه همت- مسير غرب به شرق - سیصد متر مانده به خروجي شريعتي3افقي36( 4 × 9 )432,000,000
A8بزرگراه صـدر- مسير غرب به شرق - سیصد متر بعد از کاوه1افقي32( 4 × 8 )352,000,000
CN6بزرگـراه مـدرس- مسير جنوب به شمال - نرسیده به ورودی صدر3عمودی48( 6/05 × 8/05 )576,000,000
A7بزرگراه صـدر- مسير شرق به غرب - بعد از خیابان قیطریه - تابلوی دوم1افقي24( 3 × 8 )264,000,000
A6بزرگراه صـدر- مسير شرق به غرب - نبش خیابان دستور شمالی1افقي28( 4 × 7 )308,000,000
A10چهارراه پارك وي- ضلع شمال غربي-تابلوی اول1افقي36( 4 × 9 )360,000,000
A11چهارراه پارك وي- ضلع جنوب غربي3افقي18(3 × 6)180,000,000
A12چهارراه پارك وي- مسير شرق به غرب - ابتدای بزرگراه چمران - تابلوي اول1افقي8( 2 × 4 )24,000,000
A13چهارراه پارك وي- مسير شرق به غرب - ابتدای بزرگراه چمران - تابلوي دوم1افقي8( 2 × 4 )24,000,000
A14چهارراه پارك وي- مسير شرق به غرب - ابتدای بزرگراه چمران - تابلوي سوم1افقي8( 2 × 4 )24,000,000
A15چهارراه پارك وي- مسير شرق به غرب - ابتدای بزرگراه چمران - تابلوي چهارم1افقي8( 2 × 4 )24,000,000
B3بزرگراه چمران- مسير جنوب به شمال - نرسیده به پل سئول2افقي60( 5 × 12 )540,000,000
A19بزرگـراه حكيم- مسير غرب به شرق - بعد از بزرگراه یادگار امام - تابلوي اول2افقي75( 5 × 15 )300,000,000
B4بزرگـراه حكيم- مسير غرب به شرق - بعد از بزرگراه یادگار امام - تابلوي دوم2افقي75( 5 × 15 )300,000,000
D2بزرگراه حکیم - مسیر غرب به شرق - بعد از یادگار امام - تابلوی سوم2افقي48( 4 × 12 )300,000,000
A18بزرگـراه حكيم- مسير غرب به شرق - بعد از بزرگراه چمران - جنب پل كارگر6افقي48( 4 × 12 )192,000,000
A20بزرگـراه رسالت- مسير شرق به غرب - ابتدای ورودی شهید عراقی4افقي40( 4 × 10 )240,000,000
D3بزرگراه حکیم- مسیر شرق به غرب - مقابل پارک پردیسان - تابلوی پنجم4افقي48( 4 × 12 )192,000,000
D4بزرگراه حکیم- مسیر شرق به غرب - قبل از خروجی یادگار امام - تابلوی ششم4افقي75( 5 × 15 )300,000,000
A16بزرگراه امام علي- مسير شمال به جنوب - بعد از خروجی حسین آباد - تابلوي دوم4عمودی40( 8 × 5 )140,000,000
A22اتوبان تهران كرج- مسير شرق به غرب - اولین تابلو - وجه شرقی5افقي70( 7 × 10 )225,000,000
A24جاده دماوند- مسير شرق به غرب - ابتدای خروجی بابائی غرب4افقي119( 8 × 15 )416,500,000
A21بزرگراه كردستان- جنوب به شمال - صد متر مانده به خروجی همت شرق6افقي40( 5 × 8 )280,000,000
B5بزرگراه کردستان- مسیر جنوب به شمال - ضلع شمال شرقی پل همت6افقي51/24( 4/20 × 12/20 )288,530,000
D5بزرگراه يادگار امام- مسير شمال به جنوب - قبل از خروجی حکیم2افقي48( 4 × 12)279,125,000
B6بزرگراه يادگار امام- مسير شمال به جنوب - ابتدای خیابان تیموری2افقي70/4( 4/10 × 8/86 )246,400,000
D6بزرگراه یادگار امام- مسیر جنوب به شمال - بعد از خروجی همت2افقي48( 4 × 12 )279,125,000
A23بزرگراه آزادگان- مسير شمال به جنوب - بعد از خروجی سعیدی غربیافقي48( 4 × 12 )96,000,000
D7بزرگراه آزادگان- مسيرغر ب به شرق - بعد از پل شهید بروجردی - تابلوی اولعمودی40( 5 × 8 )80,000,000
D8بزرگراه آزادگان- شرق به غرب- بعداز شهرک بروجردی - تابلوی دومعمودی40( 5 × 8 )80,000,000
D9بزرگراه آزادگان- مسيرشرق به غرب- بعداز شهرک بروجردی - تابلوی سومعمودی40( 5 × 8 )80,000,000
D10بزرگراه آزادگان- مسيرشرق به غرب- بعداز شهرک بروجردی - تابلوی چهارمعمودی40( 5 × 8 )80,000,000
D11بزرگراه آزادگان- شرق به غرب- بعداز شهرک بروجردی - تابلوی پنجمعمودی40( 5 × 8 )80,000,000
D12بزرگراه آزادگان- مسيرشرق به غرب-نبش خیابان رجایی - تابلوی ششمافقي40( 5 × 8 )80,000,000
B7الهيـه- خيابان شريفي منش- نبش خيابان خزر1افقي9( 3 × 3 )99,000,000
A30خيابان فرشتـه- مسير شرق به غرب - روبروی خیابان امین - جنب خیابان چناران1افقي15( 3 × 5 )165,000,000
A31خيابان فرشتـه- مسير شرق به غرب - ابتدای خیابان نیلوفر1عمودی15( 5 × 3 )165,000,000
A29تقاطع خيابان كامرانيه و بلوار اندرزگو - ضلع شمال شرقی1عمودی15( 5 × 3 )180,000,000
A32كامرانيه شمالي- مسير جنوب به شمال - ابتدای خیابان فرمانیه1عمودی15( 5 × 3 )180,000,000
B8خیابان کامرانیـه- بلوار اندرزگو - مسیر شرق به غرب - ابتدای خیابان علوی1عمودی15( 5 × 3 )180,000,000
A28خيابان شريعتي- روبروي خيابان پل رومي1افقي12( 2 × 6 )144,000,000
A33محلـه دروس- ميدان هدايت - ضلع شمال غربی3عمودی15( 3/5 × 4/3 )135,000,000
A42چهارراه جهان کودک- ضلع جنوب غربی3افقي12( 3 × 4 )144,000,000
A43خ ملاصدرا- مسير شرق به غرب- حد فاصل بزرگراه کردستان و شيراز - تابلوي دوم3افقي15( 3 × 5 )105,000,000
B10ميدان آرژانتين- ضلع جنوب غربي6افقي16( 3/2 × 5 )128,000,000
B11خيابان آفريقا- مسير جنوب به شمال - نبش خیابان ستاری - ضلع شمال غربي3عمودی18( 6 × 3 )126,000,000
C1شهرک غرب- میدان صنعت- ضلع شمالی2افقي120( 40 × 3 )720,000,000
A38خيابان وليعصر- نرسيده به خيابان ميرداماد - نبش کوچه لیدا - تابلـوي اول3افقي6( 3 ×2 )15,000,000
A39خيابان وليعصر- نرسيده به خيابان ميرداماد - نبش کوچه لیدا - تابلـوي دوم3افقي6( 3 ×2 )15,000,000
A40خيابان وليعصر- نرسيده به خيابان ميرداماد - نبش کوچه لیدا - تابلـوي سـوم3افقي6( 3 ×2 )15,000,000
B12سعادت آباد- ميدان كاج- ضلع جنوب غربي2افقي15( 3 × 5 )150,000,000
A44ميدان پونك- ضلع جنوب شرقي - تابلـوي اول2افقي8( 2 × 4 )16,000,000
A45ميدان پونك- ضلع جنوب شرقي - تابلـوي دوم2افقي8( 2 × 4 )16,000,000
A46ميدان پونك- ضلع جنوب شرقي - تابلـوي سـوم2افقي8( 2 × 4 )16,000,000
A35خيابان وليعصـر- تقاطع خيابان بهشتي - ضلع غربی6افقي30( 4 × 7/5 )300,000,000
B13تقاطع خيابان وليعصر و خيابان بهشتي - ضلع شمال شرقی6عمودی183( 2 × 3 )15/000/000
B13تقاطع خيابان وليعصر و خيابان بهشتي - ضلع شمال شرقی6عمودی183( 2 × 3 )15/000/000
B13تقاطع خيابان وليعصر و خيابان بهشتي - ضلع شمال شرقی6عمودی183( 2 × 3 )15/000/000
B14خیابان مطهری- مسیر غرب به شرق - خروجی خیابان پارسا6افقي18( 3 × 6 )108,000,000
A50تقاطع خيابان مطهري و ميرزاي شيرازي - ضلع شمال غربی6افقي453 ( 3 × 5 )225,000,000
B15تقاطع خيابان مفتح و طالقاني - ضلع جنوب شرقی7عمودی12( 4 × 3 )84,000,000
A37خيابان وليعصر- تقاطع طالقاني - ضلع شمال غربی - تابلـوي دوم6افقي7( 2/1 × 3/33 )17,500,000
A53تقاطع بلـوار كشاورز و خيابان 16 آذر6افقي8( 2 × 4 )16,000,000
A41خيابان جمهوري- بعد از خيابان وليعصر - جنب دانشگاه شاهد11عمودی15( 5 × 3 )150,000,000
A47تقاطع خيابان ستارخان و شادمان- ضلع شمالي2عمودی24( 6 × 4 )120,000,000
A49خيابان آزادي- نبش شهيد جواد اكبري - ضلع شمال غربی - جنب پل عابـر پيـاده2عمودی24( 6 × 4 )96,000,000
A48خيابان سعـدي- ابتداي خيابان اكبـاتـان12عمودی15( 5 × 3 )120,000,000
B16ميدان آزادي- ابتداي جاده مخصوص - جنب ترمینال غرب5افقي15( 3 × 5 )105,000,000
E6بزرگراه همت - مسیر شرق به غرب - پیشانی پل سواره رو ستاری
افقي54( 3 × 18 )432,000,000
E1بزرگراه چمران - مسیر شمال به جنوب - پیشانی پل مکانیزه عابر پیاده مدیریت
2افقي29/52( 2/4 × 12/3 )280,440,000
E2بزرگراه چمران - مسیرجنوب به شمال - پیشانی پل مکانیزه عابر پیاده مدیریت
2افقي43/05( 3 × 14/35 )322,875,000
E3بزرگراه چمران - پیشانی غربی پل مکانیزه عابر پیاده - (خروجی پل مدیریت به چمران جنوب)
2افقي64/8( 2/4 × 27 )388,800,000
E4بزرگراه حکیم - مسیرشرق به غرب - پیشانی پل سواره روکارگر4افقي60( 3 × 20 )240,000,000
E5بزرگراه حکیم - مسیرغرب به شرق - پیشانی پل سواره روکارگر4افقي60( 3 × 20 )240,000,000
E7بزرگراه نواب - مسیر شمال به جنوب - بعد از خیابان بریانک -پیشانی پل عابر پیادهافقي78/8 (2 ×39/4)300,000,000
E8بزرگراه نواب - مسیر جنوب به شمال - بعد از خیابان صفدری - پیشانی پل عابر پیادهافقي75( 3 × 25 )275,800,000
E9خیابان ستارخان - مسیر غرب به شرق
پیشانی پل عابر پیاده - بعداز خیابان شهر آرا
افقي30
( 3 × 10 )
120,000,000
افقي42( 3 × 14 )
126,000,000
  1. بابت تبلیغ محصولات ­خارجی ۵۰ درصد به مبلغ اجاره اضافه می شود.
  2. مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ اجاره اضافه می شود.
  3. هزینه طراحی، چاپ ­و نصب جدا­گانه محا­سبه می گردد.
  4. جهت آگاهی از اطلاعات رزرواسیون با شماره تلفن ۲۲۱۷۵۳۰۰ و یا ۰۹۱۲۳۱۷۲۵۹۰ تماس حاصل فرمایید و یا از فرم زیر استفاده نمایید.
کسب اطلاعات بیشتر درباره تابلوها
  1. (required)
  2. (valid email required)
 

برای مشاهده لیست جدید ترین تابلوها و قیمت ها، به سایت نفیس مراجعه فرمایید. این سایت بروزرسانی نخواهد شد.